СЪВЕТЪТ С 95 РЕШЕНИЯ ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА

             Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася за разглеждане периодично отчети за дейността на Съвета и на неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението на общината. На 31 юли т.г., на открито заседание, общинските съвети приеха отчета на  Председателя Красимир Енчев за работата на Общински съвет - Айтос в периода януари - юни 2018 г.

         За шест месеца, Съветът е провел 6 редовни заседания, няма насрочени и проведени извънредни заседания. Съгласно дневния ред на шестте заседания, са разгледани общо 96 предложения,  докладни записки, становища, отчети. От тях, внесени от кмета на Община Айтос са 67 броя,  внесени от Председателя на ОбС - Айтос - 13 броя. Зам кметът също е внесъл 13 броя предложения и докладни записки, два документа за разглеждане и гласуване са внесени от временни комисии и само един - от общински съветници.

От всички внесени 96 документа за разглеждане, има една оттеглена докладна записка и няма решение по нея. Оттеглена от Кмета на Община Айтос на 28.06.2018 г., е Докладна записка с вх.№ ОбС-206/18.06.2018 г., относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ трафопост в имот №000499, с площ 10.837 дка, с начин на трайно ползване „Пасище, мера” по КВС землището на гр.Айтос, местност „Лясковско шосе”.

            Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който определя политиката за развитие на общината. Неговата работа се свежда до това да защитава интересите на гражданите на общината и да приема решения, относно въпроси в кръга на предоставената му от Закона компетентност. Съгласно ЗМСМА с решения се уреждат отношенията от сферата на финансите, икономиката, културата, образованието и други въпроси от компетентността на ОбС.

  Решенията на Общинския съвет са най-важните актове, които той приема на своите заседания. Те се публикуват на сайта на Община Айтос, за да могат с тях да се запознаят всички граждани. За периода януари-юни 2018 г., броят на решенията, взети от Общинския съвет е 95, няма неприето решение. Приетите решения на ОбС са изпълнени, с изключение на тези, които са в процес на изпълнение, поради изчакване на определени процедури.

            Решенията на ОбС подлежат на административен и съдебен контрол. Съгласно законовата уредба, Областният управител на област Бургас упражнява контрол за законосъобразността на актовете на общинските съвети. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в Общинския съвет или да ги оспорва пред Административен съд Бургас. През първото полугодие на т.г., Областният управител не е оспорил нито едно от приетите решения, но е върнал за ново обсъждане едно от взетите решения. Това е Решение на Общински съвет - Айтос №499/30.05.2018 г., относно обявяване на УПИ І, кв. 21Б, гр. Айтос, актуван с АПОС №1329/27.06.2006 г.за частна общинска собственост. На следващото 33-то заседание на 28.06.2018 г. е внесена Докладна записка от Красимир Енчев – председател на Общински съвет Айтос, относно повторно гласуване на решението, прието на 30.05.2018 г., и върнато от Областния управител на Област Бургас. Има решение № 515 на Общински съвет - Айтос  по докладната записка.

Съгласно ЗМСМА, кметът на Общината също има право да върне за ново обсъждане незаконосъобразни или нецелесъобразни актове на Общинския съвет, или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд. През отчетния период Кметът на Общината не е върнал решение на ОбС-Айтос за ново обсъждане, както и не е оспорил нито едно от тези приети решения.

            Решенията, които Общинският съвет е взел, съобразно своята компетентност се  групират,  както  следва : 

- Решенията, отнасящи се до придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  - общо 31 бр.

- Решенията, касаещи приемането и актуализацията на бюджета и други предложения, свързани с него наброяват  общо 7 бр.

            - Решения, свързани с ползване и разпореждане на земеделски земи – 5 бр.

- Структурно-организационни решения, във връзка със създаването и промяната в състава на комисии, определени от ОбС, представители на Общината и на Общинския съвет пред други институции – 2 бр.

- Решенията, с които се приемат, изменят или допълват наредби, правилници, планове, програми и стратегии   -  общо  14 бр.

            - Решенията, свързани с дейността на общинските търговски дружества  – общо 6 бр.

            - Приетите решения във връзка с промяната на Плана за регулация и застройка и други решения, отнасящи се до териториално и селищно устройство и строителство – общо  7 бр.

            - Решения, свързани с училища, детски градини и читалища на територията на Община Айтос – 3 бр.

            - Реиения за язовири – 2 бр.

            - Решения за проекти – 7 бр.

            - Приватизационни решения – няма.

            - Други от компетенцията на Общинския съвет  – 11 бр.

            Всички молби от граждани и от фирми, постъпили до Председателя на ОбС-Айтос, са изпратени до Общинска администрация за отговор и изпълнение по компетентност.

      Постоянните комисии към Общинския съвет са в основата на  динамиката на цялата дейност на местния законодателен орган. Постоянните комисии при Общински съвет  - Айтос са шест. ПК”Законност и обществен ред ” /ЗОР/, ПК “Финансово-икономическа, бюджет и оперативни програми” /ФИБОП/, ПК “Общинска собственост, териториално селищно устройство, стопански дейности и екология” /ОСТСУСДЕ/, ПК “Образование, култура, спорт и туризъм” /ОКСТ/ и ПК „Здравеопазване и социални дейности” /ЗСД/ са провели по 6 заседания; ПК „ Установяване на конфликт на интереси” /УКИ/ не е провела заседания.

          До настоящия момент няма непроведено заседание на Постоянна комисия поради липса на кворум. Това показва, че общинските съветници се отнасят сериозно към работата на комисиите.

По преценка на председателите на Постоянните комисии при обсъждане на дневния ред се канят и вносителите, специалистите от Общинска администрация. По този начин се обсъждат възникнали въпроси, възоснова на което се прави точна преценка, относно целесъобразността и законосъобразността на предложения от вносителя проект за решение. Така се улеснява работата и на заседанията на Общинския съвет, с което се спестява ценно време в заседателната зала, а дебатите се съсредоточават за разглеждане по същество на предложения проект за решение.

            Подготовката и предоставянето на материалите за заседанията се извършва в съответствие с приетия Правилник на ОбС. Работи се в спокойна обстановкав синхрон с Общинската администрация. Материалите, постъпили след Председателския съвет и включени като допълнителни в дневния ред, се внасят своевременно за разглеждане от ПК. На електронните си пощи, всички общински съветници получават проекта за дневен ред за заседанието и обсъжданите въпроси. Материалите се предоставят на председателите на ПК преди провеждането на заседанието на съответната комисия.

Красимир Енчев - Председател на Общински съвет - Айтос

Снимки