СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ                                             

 «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС»

ОБЯВА

за прием на  проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Айтос

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС-МЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“

 

 

 1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

      Подобряване на качеството на живот и на услугите за местните общности.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансова подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 1. Допустими кандидати:
 • Община Айтос- за всички допустими дейности и разходи.
 • Юридически лица с нестопанска цел - за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура, образованието и културния живот;
 • Читалища – за дейности, свързани с културния живот.

Важно!

Kaндидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на

МИГ-Айтос.

 1. Допустими дейности:
 • Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях;
 • Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;
 •  Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;
 •  Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.
 •  Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура;
 •  Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;
 • Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение.

 

Мобилни обекти са моторни превозни средства, които не позволяват използването им за други цели освен изключително и само за осъществяване на дейности за предоставяне на услуги, свързани с културния живот.

 1. Допустими разходи:

1. строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

2. закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната им стойност, вкл. чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени, както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3.

Разходите за консултации, включени в рамките на допустимите разходи по т.4 не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи по т.1, 2 и 3.

Транспортните средства са допустими за закупуване само за дейности по т. 3,  а мобилните обекти - само за дейности т. 6.  от раздел 13.1 Допустими дейности  от Условията за кандидатстване.  Транспортните, включително превозните средства следва да се използват за целите на инвестицията.

Допустими са авансови плащания в размер до 50 % от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

За проекти, по които бенефициентите са възложители по ЗОП, авансовото плащане е допустимо както следва:

- до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

- разлика до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП.

Междинно плащане е допустимо, ако бъде заявено от кандидата в проекта и неговата стойност бъде посочена в  ТДИД. Междинно плащане е допустимо ако бъде заявено не повече от един път за периода на изпълнение на проекта

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 1. Период за прием и място на подаване на проектните предложения: 

Процедура на подбор на проекти е с 3 начални срока за прием и 3 крайни срока за кандидатстване, както следва: 

Първи прием                                                                                                                                       Начална дата за подаване на проектните предложения: 01.07.2019 г.                                         Краен срок за подаване на  проектните предложения: 13.08.2019 г., 17.00 часа

Втори  прием                                                                                                                                       Начална дата за подаване на проектните предложения: 29.11.2019 г.                                            Краен срок за подаване на  проектните предложения:  28.12.2019 г., 17.00 часа

Трети прием                                                                                                                                         Начална дата за подаване на проектните предложения:  06.04.2020г.                                                                    Краен срок за подаване на  проектните предложения:  11.05.2020 г., 17.00 часа

В рамките на определения срок за  съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Важно!

В случай, че няма наличен финансов ресурс за втори прием или трети прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

 

 

 1. Бюджет на процедурата:.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева.

 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:
 • Минималният размер на допустими разходи  и на безвъзмездната финансова  помощ за конкретен проект е  20 000,00 лева
 • Максималният размер на допустимите разходи  и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен  проект е 391 000,00 лева        
 • Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи;
 • В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до               50 000 евро ( превалутирани в лева при курс 1,9558 лева за 1 евро = 97 790,00 лева) за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100 %;
 • Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи се определя въз основа на анализ „разходи-ползи” (финансов анализ), изготвен по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ определен въз основа на анализ „разходи-ползи“ се осигурява от кандидата, като участието му може да бъде само в парична форма..
 • При изпълнението на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска дейност или по Закона за народните читалища не се прилагат чл.107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

 

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

Критерии за избор на проекти

Точки

 1. Дейностите по проекта се осъществяват  :

 - на територията на населено място/населени места с общо население до 500 дущи - 20 т.

 - на територията на населено място/населени места с общо население от 501 до 1500 дущи - 25т.

 - на територията на населено място/населени места с общо население над  1501 дущи – 30 т.

по данни на НСИ към 31.12. на годината, предхождаща годината на кандидатстване.

30

 1. Проектът предлага нови инициативи за повишаване на

качеството на живот в района

10

 1. Интервенциите по проекта са за обект от културна и/или, спортна и/или обществена значимост за територията

10

 1. Кандидатът е община

4

 1. Кандидатът е Юридическо лице с нестопанска цел или Читалище

6

 1. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за същата

дейност по други програми

5

 1. Дейностите по проекта са за облагородяване на градска среда за уязвими групи от населението

10

 1. Дейностите по проекта включват изграждането на достъпна

инфраструктура за хора с увреждания

10

 1. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

            - над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи

             околната среда - 3 т.

           - над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи

             околната среда - 5 т

5

 1. Проектът предвижда използването на местни доставчици на

стоки и/или услуги

5

 1. Проекта ще създаде работни места при изпълнение на

допустимите дейности /ще бъде наемана местна работна ръка:

 • до 2 души - 2 т.
 • над 2 души – 5 т.

5

ОБЩО

100

 

Важно!

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки.

 

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис  (КЕП ) като се използва Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg

 

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване по съответния прием на следния електронен адрес: mig_aytos@abv.bg

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ-Айтос няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Айтос: http://mig-aytos.com/bg/ и на https://eumis2020.government.bg

 

 1. Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Марийка Георгиева – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ-Айтос»

Адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. «Васил Левски» № 2

Телефон: 0886396816

Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg

 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикуван на следните интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg

 

 

 Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-146/21.10.2016

Сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група – Айтос»

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2

www.mig-aytos.com, моб.тел. +359 886 881 212; e-mail: mig_aytos@abv.bg

 

 

Снимки