СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

ОБЯВА

за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С НЯКОЛКО КРАЙНИ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

BG06RDNP001-19.270 МИГ АЙТОС-МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“

 

 1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :

Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес.

 

2.Допустими кандидати:

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

 Допустими са само кандидати със седалище и адрес на управление за юридически  лица

 и еднолични търговци   и постоянен адрес за физическите лица на територията на МИГ –

 Айтос.

 

3.Допустими дейности:

 

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

Допустими са дейности само на територията на МИГ- Айтос.

 

 1. Допустими разходи:

 

 1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
 2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
 3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
 4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 на сто от сумата на допустимите разходи по т.1,2 и т.4.

Разходите за разработване на бизнес план, вкл. предпроектни изследвания и маркетингови стратегии, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

 

5.Период за прием и място на подаване на проектните предложения:

 

Процедурата е с 3 крайни срока за кандидатстване, които се определят както следва:

 

 Първи прием:

Начална дата за подаване на проектните предложения: 15.10.2019 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 11.12.2019, 17.00 часа

 

 Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием: Начална дата за подаване на проектните предложения: 01.03.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 13.04.2020 г., 17.00 часа

 

 Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием: Начална дата за подаване на проектните предложения: 06.07.2020 г.

Краен срок за подаване на проектните предложения: 18.08.2020 г., 17.00 часа

 

В случай, че няма наличен финансов ресурс за втория прием или трети прием за кандидатстване, процедурата ще бъде прекратена.

 

В рамките на определения срок за съответния прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg                                                                                                           .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

 

6.Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 933 745 (деветстотин тридесет и три хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева.

 

7.Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:

 • Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, който не включва дейности за развитие на развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) е в размер на 7 500,00 лева при интензитет на помощта 75 %, като в случаите на по-нисък интензитет, минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект ще е по-нисък от 7500,00 лева.
 • Минималния размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически

 

услуги), е в размер на 500,00 лева, при интензитет на помощта 5%.

 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 150 000,00 лева
 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 10 000,00 лева
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 200 000,00 лева
 • Максималният размер на финансовата помощ за проекти за изграждане и обновяване на места за настаняване е до 50 000 лв. с включен ДДС (съгл. чл.21, ал.4 от Наредба

22/2015 г.)

 • Финансовата помощ не може да надвишава 75 % от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги), не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.

 

8.Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

Критерии за избор на проекти

Точки

1. Проекти за развитие на интегриран селски туризъм

15

2. Проекти в сферата на битовите и/или техническите услуги и/или социалните услуги и/или производство на стоки.

10

3. Проекти, представени от физически лица – млади фермери /земеделски производители до 40 години, включително/ (за ЕТ)

5

 1. Кандидати, осъществявали дейност най- малко 3 години преди датата на кандидатстване:
  • проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 5000 лв. годишно- 5т.;
  • проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 10000 лв. годишно- 10т.;
  • проекти, представени от кандидати, които извършват дейност от най - малко три години към датата на кандидатстване, реализирали са приходи не по- малко от 15000 лв. годишно- 15т.;

 

 

 

 

 

15

5. Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция

10

 1. Проектът създава нови работни места
  • до 3 работни места –   10 точки
  • над 3 работни места – 20 точки

 

20

7. Иновативност- въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието

5

 1. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда
  • над 30 % - от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т.
  • над 50 % от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 5 т.

 

 

5

9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови за идентичността на територията

 

5

 

10. Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги

5

11. Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват.

 

5

ОБЩО

100

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 10 точки. (минимално допустима оценка за качество на проектните предложения).

В случай, че две или повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки, проектите ще бъдат подреждани в низходящ ред и ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и по – висока оценка/и по критерий 6 . (Проектът създава нови работни места“- до 3 работни места – 10 точки; - над 3 работни места – 20 точки)

При равен брой точки и по този критерий, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 5. (Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция).

При равен брой точки и по двата критерия, ще се дава предимство на проекта/ите, получил/и оценка/и по критерий 11. (Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват).

 

9.Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

В срок до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата процедура за прием могат да се задават въпроси и да се искат допълнителни разяснения на e- mail: mig_aytos@abv.bg като ясно се посочва номера на поканата за набиране на предложения. Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по- късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ –Айтос няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Айтос: http://mig-aytos.com/bg/ и на https://eumis2020.government.bg

10.Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Марийка Георгиева – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ-Айтос» Адрес: гр. Айтос, област Бургас, ул. «Васил Левски» № 2

Телефон: 0886396816, 0878 929942

Адрес на електронна поща: mig_aytos@abv.bg

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) са публикуван на следните интернет адреси: http://mig-aytos.com/bg/ и на сайта на ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg

Снимки