Становище по екологична оценка на общ устройствен план на Община Айтос - 22.12.2017 г.
Снимки