СУ „Никола Вапцаров“ с нов проект по „Еразъм+“

Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ получи одобрение на своето проектно предложение със заглавие „Рамо до рамо“ и през следващата една година ще работи по изпълнение на проекта. Той е с номер 2019-1-BG01-KA101-061620 и общ бюджет от 43555 евро.

Училището кандидатства с проектното предложение по Програма „Еразъм+“ на Европейскя съюз пред Център за развитие на човешките ресурси – София и то беше одобрено с обща оценка от 85 точки от 100. Училището получи 99% от исканото финансиране на фона на множеството одобрени, но със значително намалено финансиране проектни предложения.

Проектът е по Ключове дейност 1 „Мобилност“, сектор „Училищно образование“ и е насочен към квалификационни дейности. Дванадесет учители ще преминат квалификационни курсове за надграждане и подобряване на своите методически и педагогически умения. Двете главни тематични направления на проекта са технологиите в преподаването и творческите методи на обучение. След внимателно проучване бяха подбрани организатори на курсовете с достатъчен опит и положителна репутация, а квалификационните курсове напълно отговарят на целите на проекта. „Използване на технологиите по творчески начин“, „Творчески методи на преподаване“, „Нови подходи за преподаване на математика“, „Цялостен подход към преподаването“, „Обучение чрез използване на технологиите“, „Методология на чуждоезиковото обучение“, „Интерактивни методи на преподаване“, „Игрите в обучението“ са някои от заглавията на курсовете. Освен това по проекта е предвиден курс, по който ще бъдат посетени финландски училища с цел наблюдение на тяхната работа и обмяна на опит.

Изпълнението на този проект е част от изпълнението на стратегията на СОУ „Никола Й. Вапцаров“ за висококачествено общо и профилирано образование.

 

Проект 2019-1-BG01-KA101-061620 „Рамо до рамо“ е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

The project 2019-1-BG01-KA101-061620 “Side by Side” has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Снимки