Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Февзи Хасан Смаил - земеделски производител

пълен пощенски адрес: с.Карагеоргиево, община Айтос, облас Бургас

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Създаване и отглеждане на нови трайни насъждения череши на площ 3,538 дка в имот №019028, целият с площ 6,038 дка. в с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл.Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 01.06.2017 г. – 15.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя  Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62