Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

                             от Винцислав Станимиров Папанчев

                   с адрес: гр.Българово, община Бургас, област Бургас,

                   ул.”Девети септември” №61

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„През стопанската 2016-2017г. стопанството на земеделския производител се състои от 20,779 дка, от които 19,579 дка са сливи/ имот №015015 и имот №052013 намиращи се в землището на с.Пирне, общ.Айтос/ и 1,20 дка  са праскови /находящи се в имот №.090029 с.Българово, общ.Бургас/. С настоящето инвестиционно предложение ще се кандидатства за финансово подпомагане по мярка 6.1 Стартова помощ за малки земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020г.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 09.06.2017 г. – 23.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62