Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "СКОРПИО-46" ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Брезовска” №42, ап.30

Лице за контакти: Георги Гогов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Използване на съществуваща площадка, за претоварване (прехвърляне) на съдове с течен хлор от транспортно средство (товарен автомобил) на „Скорпио-46” ЕООД на друг автомобил собственост на „ВИК” ЕАД-Бургас. Използваният терен се намира в гр. Айтос на ул.”Бургаско шосе”№5, стопанисван от” БулАрм-Строй” ЕООД."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 14.06.2017 г. – 28.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62