Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

 от "Димон" ЕООД

Представлявано от Георг Стан Стам с адрес: гр.Силистра, ул.”Ген. Попов”№17

Лице за контакти: арх.Тодор Дафов

 

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Проект за „Вътрешно преустройство на съществуващо хале във втора линия за преглед на техническа изправност на ППС в УПИ II, кв.259, гр.Айтос"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 15.06.2017 г. – 29.06.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62