Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Веселина Мочилова Тодорова

  адрес : гр.Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.”Цар Асен”№6, вх.1, ет.2, ап.6

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.1, ал.2  от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на уличен водопровод за УПИI-16, масив 179, местност „Могилата”, землище на гр.Айтос”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 18.09.2017 г. – 02.10.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62