Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Сезен Рушенова Шукри

  адрес: с. Карагеоргиево, общ. Айтос, обл. Бургас

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Кандидатстване по мярка 6.1  от ПРСР 2014-2020г. Отглеждане на трайни насаждениия череши в ПИ №044013, ПИ №023040, ПИ №023038, ПИ №023010, с обща площ 20,907 дка, находящи се в землището на с.Карагеоргиево, община Айтос ."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 21.09.2017 г. – 05.10.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62