Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

   от „Георги Киришев” ЕООД

                адрес : гр.Айтос, община Айтос, област Бургас,

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на система за капково напояване на земеделски култури (зеленчуци), с обща площ 20 дка в поземлен имот 490025, м.”Кара пелит”, землище гр. Айтос, област Бургас"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 16.10.2017 г. – 30.10.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62