Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Ляна Боянова Войводова

                    адрес : гр.Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.”Орлово” №2, вх.4, ет.1

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„През стопанската 2017-2018г. на имот №426027, находящ се в землището на гр.Айтос, общ.Айтос, с площ 3 дка ще се засеят 2,250 дка лук, а 0,750 дка ще са под угар. С настоящото инвестиционно предложение ще се кандидатства за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „ Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020г."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 20.10.2017 г. – 03.11.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62