Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Атанас Пламенов - 2014” ЕООД

представлявано от Атанас Пламенов костадинов

с административен адрес: гр.Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл.139, вх.1, ет.3, ап.9

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Реконструкция на дъждивен канал бетон ф800 L=12.45 м., от нова ревизионна шахта, до включване в съществуващ покрит бетонов канал в УПИ I, кв. 21В по плана на гр.Айтос

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 24.10.2017 г. – 08.11.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62