Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Джемал Шабанов Салиибрямов

с административен адрес: гр.Айтос, ул.”Стоян Деведжиев” № 35

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Отглеждане на трайни насъждения-череши в ПИ 058008, находящ се в местност „Заим кору”, землище на с.Карагеоргиево, Община Айтос.”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 25.10.2017 г. – 09.11.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: инж. Ралица Тодорова – старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62