Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Хасие Ружди Хюсеин

  адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр.Бургас, ул.”Македония”№62, ет.5

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Кандидатстване по подмярка 6.1 ”Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 ”Развитие на стопанства и предприятия”  от ПРСР 2014-2020г. Отглеждане на трайни насаждениия череши в ПИ №016019 с площ 1,786 дка и ПИ №016009 с площ 4,500 дка находящи се в местността „Чотока”; ПИ №013005 с площ 6,090 дка в местността „ Биюк Хасан”; ПИ №014010 с площ 5,654 дка и ПИ №014013, с  площ 2,999 дка в местността „Дълбоча”  землище с. Карагеоргиево с ЕКАТТЕ :36227, община Айтос, обл.Бургас."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 14.11.2017 г. – 28.11.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62