Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Катерина Димитрова Кабакова

  адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр.Бургас,

ж.к. „Лазур”, бл.41, вх.3, ет.3, ап.12

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на къща за гости и / или дегустационна в непосредствена близост до лозови масиви в ПИ№148002 и ПИ№149002, землище на гр.Айтос."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 17.11.2017 г. – 01.12.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62