Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Красимир Стаматов Русев

пълен пощенски адрес: гр. Бургас, ж.к. „Зорница”,бл.1, вх.1, ет.1

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на жилищна сграда в УПИ I-85, кв.29, с. Съдиево, общ.Айтос, обл.Бургас.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 06.12.2017 г. – 20.12.2017 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62