Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Георги Ганчев Ганчев

  адрес : гр.Айтос, ул.”Иван Комитов”1       А, община Айтос, област Бургас

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„През стопанската 2017-2018г. стопанството на земеделския производител се състои от 18,007 дка череши.С настоящото инвестиционно предложение ще се кандидатства за финансово подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.”

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 02.04.2018 г. – 16.04.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62