Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Рамадан Байрам Рамадан

лице за контакти:Камен Калудов

пълен пощенски адрес:област Бургас, община Айтос, с.Раклиново

   

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на торохранилище в имот №243005, землище с.Раклиново, община Айтос”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 10.04.2018 г. – 23.04.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62