Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Мирослав Огнянов Смилов

адрес : област Бургас, община Айтос, гр.Айтос, ул.”Цар Освободител”№25

Лице за контакти: Дениз Ремзи Хайрула

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на жилищна сграда  и обслужващи постройки в ПИ 152, местност „Слънчева лъка” землището на  гр.Айтос, община Айтос, област Бургас. "

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 14.05.2018 г. – 28.05.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62