Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Ангелика-81“ ООД

град Айтос

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на сграда за производство и складови дейности за производство на алуминиева и PVC дограма от готови профили, доставка на оборудване и ажурна ограда в границите на УПИ I-10, масив 181, местност „Могилата“, землище на град Айтос”

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 22.05.2018 г. – 06.06.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62