Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Калчо Хараламов Димов

адрес : гр.Айтос, община Айтос, област Бургас

ул.”П. Янакиев”№ 5

              

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на гараж в УПИ XXII-2366 , кв.51 по   на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 01.06.2018 г. – 15.06.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт , Дирекция „ТСУРР”,                тел. 0558/2 26 62