Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.

Ръководител на КЕЦ Карнобат – Златко Златанов

Лице за контакти: Пламен Иванов Панайотов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изготвяне на ПУП-ПП / парцеларен план/ за нова кабелна линия средно напрежение от БКЗРУ „Ветропарк”, находящ се в ПИ 30805.22.28 по КВС на с.Зетьово, община Айтос до СРС №98 „Хисаря” в ПИ 00151.0.33 по КВС на гр.Айтос, община Айтос”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 01.06.2018 г. – 15.06.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР” тел. 0558/2 26 62