Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Динчер Метин Мюмюн

пълен пощенски адрес: гр.Айтос, ул. "Иван Карагеоргиев”№24 А

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

 Кандидатстване по подмярка 6.1  „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони  за периода 2014-2020г. „Отглеждане на оранжерийни домати- 1,600 дка и оранжерийни краставици – 1,600 дка в ПИ №490031 и терен от 850 кв.м в южната част на  ПИ № 490032, находящи се   в местност „Кара Пелит”, землището на гр.Айтос, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.06.2018 г. – 19.06.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62