Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Ахмед  Иляз Ахмед

адрес: област Бургас, община Айтос, с.Чукарка

Лице за контакти: Дениз Ремзи Хайрула

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Проектиране и изграждане на жилищна сграда в УПИ VI -152, кв. 21 по плана на с.Чукарка, община Айтос“

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 14.09.2018 г. – 28.09.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62