Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Атанас Пламенов - 2014" ЕООД

седалище и адрес на управление - гр. Бургас, жк.”Изгрев” бл.№139, вх.1, ет. 3, ап.9

Възложител: Атанас Пламенов Костадинов

Лице за контакти: инж. Жеко Тонев

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Супермаркет с магазини за хранителни стоки с топла точка ТМаркет - преработка по време на строителството", в УПИ II, кв.21 В, по плана на гр.Айтос

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 14.09.2018 г. – 28.09.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62