Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Тодорка Милкова Стойчева

пълен пощенски адрес: с. Пирне, община Айтос

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„ Създаване и отглеждане на трайни насаждения череши в имот №118018 в землището на с. Пирне, община Айтос, ЕКАТТЕ 56438 , площ 11,349 дка“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 27.09.2018 г. – 11.10.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62