Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Фератин Ешерифов Мурадов

пълен пощенски адрес: гр.Айтос, ул. "Димитър Зехирев” №6

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Вътрешно преустройство на първи етаж от сграда – търговски обект в игрална зала за хазартни игри в УПИ VII -1995, кв.118, гр. Айтос, ул. „Д. Зехирев“ №6“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 27.09.2018 г. – 11.10.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62