Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Фатме Рамадан Бешем и Ръфка Неджиб Бешем

пълен пощенски адрес: с.Мъглен, община Айтос, област Бургас

  Лице за контакти: Гинка Атанасова

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Пристройка и надстройка на жилищна сграда в ПИ 1425- УПИ X-1425,1426, кв.89 по плана на гр.Айтос, община Айтос, ул.“Ал. Стамболийски“ №32“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 04.10.2018 г. – 18.10.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62