УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД

ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат ,и.н.115552190

Пълен пощенски адрес: п.к.8400, гр.Карнобат, ул.”Алекси Нейчев” №12

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж.Златко Бойчев Златанов, Р-л КЕЦ Карнобат

Лице за контакти: Ваньо Ангелов Димитров

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Развитие на въздушна мрежа ниско напрежение в кв.177, гр.Айтос с нов стълб и електромерно табло монтирано на новия стълб пред УПИ IV – 221,220, кв.177 по плана на гр.Айтос, община Айтос, област Бургас”.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 08.10.2018 г. – 22.10.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62