Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД

гр.Пловдив

уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение:

„Кабелна линия 1 kV от БКТП „Струма“ до електромерно табло, монтирано на границата на УПИ V, кв. 262 по плана на град Айтос”

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринайсет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 18.10.2018 г. – 02.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУС,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Ралица Тодорова- старши експерт в дирекция ТСУРР, тел. 0558/2 26 62