Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Исмаил Гюрсел Юсеин

пълен пощенски адрес: с. Карагеоргиево, община Айтос

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Изграждане на  плътна ограда с Н до 2,2м разположена изцяло в УПИ II-87, кад. район 501, населено място: с. Карагеоргиево, община Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 22.10.2018 г. – 05.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя  Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62