Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Атанас Пламенов – 2014“ ЕООД, ЕИК 203071321

със седалище и адрес на управление : гр.Бургас, ж.к. „Изгрев“, бл.139, вх.1, ет.3, ап.9

Управител: Атанас Пламенов Костадинов

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Уличен водопровод ПЕВП ф90, от съществуващ уличен водопровод ПЕВП ф90 за водоснабдяване на УПИ II, кв.21 В, по плана на гр. Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 23.10.2018 г. – 06.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя  Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62