Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Мехмед Кадир Таир

адрес: гр. Айтос, ул. „Лозенград“ №11

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Обслужваща сграда за здравни дейности със смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки, и гараж на партера, амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина на първи етаж, и две амбулатории за индувидуална практика за първична медицинска помощ на втори етаж“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 29.10.2018 г. – 12.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62