Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Салих Мехмед Метраш

адрес: с.Тополица, общ. Айтос, обл.Бургас

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„ Изграждане на складова база за селскостопанска продукция в УПИ Х-398, кв.26, по плана на с. Тополица, община Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 29.10.2018 г. – 12.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62