Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Юзджан Фаик Юмер, Ерол Халил Осман, Фаик Шабан Юмер, Исмаил Али Саид, Шакир Мустафа Кямил и Севим Исмаил Али

пълен пощенски адрес:гр. Айтос, ул. „Ради Кехайов“ №10

  Лице за контакти: арх. Ангелин Ангелов Братанов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Преработка на проект по време на строителство на Смесена сграда в УПИ III-520, кв.143 по плана на гр.Айтос, община Айтос – „Магазин“ №1 в „Манипулационна на СМДЛ „Лина“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 30.10.2018 г. – 13.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62