Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от

„ Групова практика за първична медицинска помощ - ДЕНТА“ ЕООД

 със седалище и адрес на управление: гр. Айтос, ул.“Софроний“ №16, ет.4, община Айтос, област Бургас

Управител: Мехмед Кадир Таир

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Закупуване на специализирано оборудване за дентален кабинет“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 05.11.2018 г. – 19.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция „ТСУРР“,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР“, тел. 0558/2 26 62