Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Юмер Хасан Ибрям и Хафисе Емин Ибрям

адрес : област Бургас, община Руен, с. Займчево

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Вътрешно преустройство с промяна на предназначение на помещения в цех за алуминиева и пластмасова дограма и стъклопакети в УПИ XI, кв. 262, по плана на гр.Айтос"

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 08.11.2018 г. – 22.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62