Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Румен Вълков Русев

адрес : област Бургас, община Айтос, гр. Айтос

ул.”Хан Тервел” №8

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Кандидатстване по мярка от Програмата за развитие на селските райони 2010-2020г: Създаване на черешова градина от 4 дка в  ПИ№006006,  землище на с. Малка поляна, община Айтос, с ЕКАТТЕ 46440."

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 08.11.2018 г. – 22.11.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62