Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от “ ГУГОЛПЛЕКС “ ЕООД, ЕИК: 203018518

адрес : гр.Айтос,  ул.“Славянска“№15, ет.1,ап.1

лице за контакти: Петьо Понайотов

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„ Технологично оборудване на градински център за търговия с цветя в гр.Айтос, УПИ I 216002,216003, местност „Карнобатски път“ с площ 12867 кв.м“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 04.12.2018 г. – 18.12.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62