Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Нова кабел“ ООД, ЕИК: 200290331

адрес : гр.Айтос,  Зона индустриална

лице за контакти: Петър Парушев Иванов

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„ Разширение на съществуваща производствена дейност, в Цех за ел.кабели и проводници на „НОВА КАБЕЛ“ ООД“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 04.12.2018 г. – 18.12.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62