Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „АД – НУР“ ЕООД, ЕИК:200364162

 адрес : община Айтос, гр.Айтос, ул.“Струма“ №1

Лице за контакти: Павел Евгениев Блажев

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на цех за производство на дамски панталони в УПИ X, кв.262, гр.Айтос, община Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 07.12.2018 г. – 21.12.2018 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62