Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от 

"ПРЕСИНВЕСТМЪНТ" ЕООД

Пълен пощенски адрес: област Бургас, община Бургас, ж.к.“Меден Рудник“, бл.11, вх.А,ет.8,ап.22

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Боряна Койчева Иванова

 

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Екстензивно отглеждане на вече съществуващите видове риба и други аквакултури към момента на отдаване под наем от Община Айтос в язовир „Главата“ с площ от 8,646 дка, находящ се в землището на с.Пирне, Община Айтос, ПИ 000231, ЕКАТТЕ 56438.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 17.12.2018 г. – 31.12.2018 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62