Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Таньо Алексиев Танев и Мария Събчева Танева

Пълен пощенски адрес: 8800, гр. Сливен, ул.“ Сирак Скитник“ №15

 Лице за контакт: Гинка Атанасова

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Пристрояване и надстрояване на жилищна сграда в УПИ Vll-1645 в кв.46 по плана на гр.Айтос,община Айтос“

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 04.01.2019г. – 18.01.2019 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62