Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Иван Петков Иванов

Пълен пощенски адрес: гр. Айтос, ул.“ Стоян Деведжиев“ №11

 Лице за контакт: Иван Петков Иванов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на жилищна сграда с гараж и склад в УПИ LX-132 в кв. 37 по плана на с.Съдиево, община Айтос“

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 04.01.2019г. – 18.01.2019 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62