Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.

Пълен пощенски адрес: п.к.8400, гр.Карнобат, ул.“Алекси Нейчев“ №12

Ръководител на КЕЦ Карнобат - Златко Златанов

Лице за контакти: инж. Пламен Иванов Панайотов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Изграждане на нова кабелна линия 20 кV от П/с Айтос до ТП “Еверест“, гр.Айтос, преминаваща през кв. 261, 262, 48, 45, 43, 40, 39, 33, 32, 34, 26, 20, 18, 19, 21, 22, 10, 9, 7, 801 и 5 по плана на гр. Айтос.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 15.01.2019 г. – 29.01.2019 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62