Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от "Електроразпределение Юг" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов”№37, КЕЦ Карнобат.

Пълен пощенски адрес: п.к.8400, гр.Карнобат, ул.“Алекси Нейчев“ №12

Ръководител на КЕЦ Карнобат - Златко Златанов

Лице за контакти: инж. Пламен Иванов Панайотов

 уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

Изграждане на нова кабелна линия средно напрежение 20 кV от ТП “Техникум“ до ТП „ТКЗС -1“, гр.Айтос, преминаваща през кв. 68, 70, 72, 73 и 74 по плана на гр. Айтос и кв.1, 2, 8, и 9 по плана на бивш стопански двор гр.Айтос .

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 15.01.2019 г. – 29.01.2019 г., в сградата на Община Айтос, дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

      Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт,  Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62