Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от Диана Златкова Йосифова

адрес : гр.Бургас, ж.к „Изгрев“ №48, вх.2, ет.3,ап.6

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII203, кв.20, с.Съдиево, община Айтос“.

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 15.01.2019 г. – 29.01.2019 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62