Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от “ ЕМИЛИО ИНВЕСТ “ ЕООД, ЕИК: 204973851

адрес : гр.Карнобат,  ул.“Москва“№46

лице за контакти: Емил Симеонов Хаджиев

   уведомява заинтересованото население,  по чл. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, че има следното инвестиционно предложение: 

„ЧИ на ПУП-ПЗ №000082 в местност „До гарата“ в землището на с.Черноград, община Айтос за изграждане на  Пункт за изваряване на ракия“

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 /четиринадесет/ дни, от публикуване на обявата в Интернет страница на община Айтос всеки работен ден в периода от 23.01.2019 г. – 06.01.2019 г., в сградата на Община Айтос, Дирекция ТСУРР,  ул. “Цар Освободител” № 3, всеки работен ден от 8:30 до 12:00 часа и от 12:30 до 17:00 часа.

 Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт, Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62